KRS 0000 407 662

MISJA FUNDACJI

POMAGAMY ODZYSKAĆ RADOŚĆ NASZYM  PODOPIECZNYM.

WSPIERAMY UZDOLNIONE DZIECI I MŁODZIEŻ W ROZWIJANIU ICH PASJI MUZYCZNYCH.

 

Fundacja Promień Radości

realizuje cele w zakresie:

1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3. Działalności charytatywnej;
4. Ochrony i promocji zdrowia;
5. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
6. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
7. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
8. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
9. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
10. Nauki, kultury, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
11. Wypoczynku dzieci i młodzieży;
12. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
13. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
14. Turystyki i krajoznawstwa;
15. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
16. Promocji i organizacji wolontariatu;
17. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
18. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Fundacja realizuje swe cele poprzez:

1. Organizowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju akcji społecznych, opiekuńczych, wychowawczych, oświatowych, kulturalnych, naukowych, charytatywnych i innych;
2. Udzielanie wszelkiej pomocy, w tym materialnej, prawnej, rzeczowej, finansowej i organizacyjnej osobom potrzebującym;
3. Działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. niepełnosprawni, mniejszości, uchodźcy, dzieci i młodzież ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo);
4. Przekazywanie środków oraz wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania placówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych i zdrowotnych;
5. Organizowanie imprez i spotkań kulturalnych, turystycznych, artystycznych, krajoznawczych i integracyjnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;
6. Wspieranie, finansowanie i promowanie talentów artystycznych i sportowych dzieci i młodzieży oraz prezentowanie ich w środowisku lokalnym i na zewnątrz;
7. Ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych, w tym finansowanie lub subsydiowanie wybitnych przedsięwzięć artystycznych lub sportowych;
8. Organizowanie i finansowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i osób starszych w kraju i za granicą, głównie z rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej i bytowej;
9. Tworzenie i prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych;
10. Organizowanie przedsięwzięć służących promowaniu zdrowego stylu życia oraz edukacji społecznej i patriotycznej;
11. Działalność edukacyjną, szkoleniową, doradczą, wydawniczą i badawczą;
12. Organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, debat, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form zdobywania i przekazywania wiedzy;
13. Organizowanie i finansowanie akcji mających na celu promowanie rozwoju wiedzy oraz upowszechnianie wykształcenia i kultury wśród dzieci i młodzieży;
14. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie przedsięwzięć służących krzewieniu wiedzy na temat gospodarczej zaradności i samodzielności oraz rozwoju przedsiębiorczości;
15. Działania na rzecz rozwoju rynku pracy;
16. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

Scroll Up